Dla Niepodległej – konkurs plastyczny na plakat

przez | 14 września 2018

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT

Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

pt. „Dla Niepodległej …”

ORGANIZATORZY:

 1. Muzeum Regionalne w Łukowie

 2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

CEL KONKURSU:

 1. Przygotowanie plakatu ukazującego Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 r.

 2. Zainteresowanie tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową z uwzględnieniem historii regionu.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – szkoły podstawowe

II kategoria – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

III kategoria – dorośli.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie prac do dnia 12 października 2018 r. na adres:

Muzeum Regionalne w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków,

Telefon kontaktowy: 25-798-27-16

 1. Każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście 1 pracę.

 2. Format prac: A4 lub A3

 3. Technika prac: dowolna technika plastyczna – płaska (umożliwiająca skanowanie pracy).

 4. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (dołączony do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 5. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, numer telefonu.

 6. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

 7. Złożone egzemplarze prac konkursowych przechodzą na własność organizatorów konkursu.

 8. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

 10. Przystępując do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne z siedzibą w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 19, 21- 400 Łuków. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne ale konieczne aby wziąć udział w konkursie.

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy, wobec czego przysługuje mu do zgłoszonej do konkursu pracy ogół praw majątkowych i osobistych praw autorskich.

 1. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie autorskie prawa do pracy.

 1. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza.

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

 2. Komisja konkursowa będzie oceniała:

– zgodność z tematem Konkursu,

– oryginalność formy i treści,

– walory artystyczne (m.in. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania).

 1. Decyzja komisji co do wyboru jest ostateczna.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 2. Termin wystawy zostanie ogłoszony w lokalnych mediach.

NAGRODY:

 1. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Łuków, wrzesień 2018 r.