II edycja konkursu fotograficznego „Pocztówka z Ziemi Łukowskiej”

przez | 28 czerwca 2017

Regulamin II edycji konkursu fotograficznego

pt. „Pocztówka z Ziemi Łukowskiej”

ORGANIZATORZY:

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

 2. Muzeum Regionalne w Łukowie

CEL KONKURSU:

 1. Rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych i architektonicznych w najbliższym otoczeniu.

 2. Promocja poprzez fotografię walorów przyrodniczo – krajobrazowych i architektonicznych Ziemi Łukowskiej.

ZASADY KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących najpiękniejsze i najciekawsze miejsca lub obiekty znajdujące się na terenie powiatu łukowskiego. Najlepsze prace zostaną wydane w formie pocztówek.

 2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub zawodowo.

 3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci i młodzież do lat 18.

II kategoria – dorośli.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie prac do dnia 31 grudnia 2017 r. na adres:

Muzeum Regionalne w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków.

Telefon kontaktowy: 25-798-27-16

 1. Każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście maksymalnie 5 zdjęć. Mile widziane zestawy zdjęć, ukazujące poszczególne miejscowości powiatu łukowskiego.

 2. Format zdjęć – 20 x 30 cm. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zdjęcia również w formie plików cyfrowych w formacie JPG, zapisanych na płytach (wielkość pliku nie może przekraczać 10MB).

 3. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (dołączony do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej http://muzeum.lukow.pl/ oraz w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 4. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, nazwę miejsca przedstawionego na zdjęciu lub nazwę sfotografowanego obiektu oraz datę wykonania zdjęcia.

 5. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

 6. Złożone egzemplarze prac konkursowych przechodzą na własność Organizatorów konkursu.

 7. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania zdjęć w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

 9. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, t.j. Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zmianami).

 10. Uczestnik konkursu upoważnia Organizatorów do nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do prac złożonych na konkurs.

 11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2018 r. podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 3. Termin wystawy zostanie ogłoszony w lokalnych mediach.

NAGRODY:

 1. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Łuków, czerwiec 2017 r.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

do II edycji konkursu fotograficznego

Pocztówka z Ziemi Łukowskiej”.

Uczestnik konkursu:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………

Wiek ………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje o zdjęciach:

Lp.

Tytuł zdjęcia

Miejsce wykonania, data

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
 1. Potwierdzam, że jestem autorem/autorką załączonych zdjęć.

 2. Przyjmuję warunki regulaminu konkursu.

 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, t.j. Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zmianami).
 4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku podczas wręczenia nagród.

…………………………………………………………..

data i podpis uczestnika

Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej na udział w konkursie fotograficznym.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki ……………………………………………………………………

w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Łukowskiej”.

.………………………………………………………….

data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)