Konkurs literacki „Legendy Ziemi Łukowskiej”

przez | 25 stycznia 2016

Regulamin konkursu

Organizatorzy: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Celem konkursu jest stworzenie skarbnicy legend, podań i baśni Ziemi Łukowskiej, poznanie i popularyzacja historii i tradycji naszego regionu oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa naszych przodków.

Uczestnicy: konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.

Zasady konkursu:

 • Zasadą uczestnictwa jest spisanie w formie zapisu etnograficznego lub opracowanie literackie legendy znanej z przekazów ustnych lub pisemnych, pochodzącej z terenu Ziemi Łukowskiej. Opowiadanie może mieć charakter podania wyjaśniającego pochodzenie nazw miejscowych, dotyczyć miejsc działania mocy nadprzyrodzonych (uroczyska, kapliczki itp.), lub być związane z wydarzeniami historycznymi (także na wpół legendarnymi), ważnymi dla danej miejscowości. Konkurs obejmuje też legendy rodowe, przechowywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie.
 • Utwór nie może być wyłącznie wytworem wyobraźni autora, dopuszczalne jest natomiast rozbudowywanie i ubarwianie istniejącej legendy (zwłaszcza, jeśli zachowała się ona w formie szczątkowej) oraz dodawanie własnych komentarzy.
 • Mile widziane będą ilustracje do tekstu lub zdjęcia opisanych miejsc.
 • Każdy uczestnik może złożyć 1 lub więcej opowiadań napisanych prozą.
 • Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, miejsce zamieszkania, nr telefonu, tytuł legendy i miejsce jej pochodzenia. Należy również dodać informację, z jakiego źródła autor poznał legendę: przekaz ustny, źródło pisane (w tym wypadku należy podać tytuł i autora pracy).
 • Wydrukowaną pracę konkursową wraz z płytą CD, zawierającą tekst opowiadania zapisany w formacie tekstowym (np. Word Office, OpenOffice) oraz oświadczenie o treści: Ja, (imię i nazwisko), oświadczam, iż jestem autorem pracy pt. (tytuł). (Data, podpis), należy dostarczyć w kopercie oznaczonej dopiskiem: Konkurs literacki „Legendy Ziemi Łukowskiej” do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19.
 • Termin składania prac upływa dnia 31 października 2016 r.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, autentyczność legendy, walory artystyczne.
 • Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
 • Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych mediach i na stronie internetowej Muzeum.
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 • Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorowi praw autorskich do celów publikacji i promocji.
 • Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.Nr133,poz. 833 z późn. zm.).

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do biura organizatora telefonicznie (25 798 27 16) lub drogą elektroniczną na adres muzeum.lukow@interia.pl.