„Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci i młodzieży” – konkurs plastyczny

przez | 9 marca 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci i młodzieży”. Na prace czekamy do 30.04.2021 roku. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu plastycznego

Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci i młodzieży”

Organizator:

Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Cel:

 • Ukazanie piękna regionu i jego promocja.

Zasady konkursu:

 1. Prace konkursowe powinny przedstawiać krajobraz, architekturę lub miejsca pamięci z terenu Łukowa i Ziemi Łukowskiej.

 2. Metoda i technika dowolna. Format pracy A4.

 3. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.

 4. Praca powinna być opisana na odwrocie według poniższego wzoru:

imię i nazwisko

nr telefonu

klasa, nazwa szkoły

imię i nazwisko opiekuna

 1. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 2. Termin dostarczenia prac upływa w dniu 30.04.2021 r.

 3. Wraz z pracą należy złożyć wypełniony formularz oświadczenia.

 4. Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach:

I kategoria: przedszkola

II kategoria: klasy 1-3

III kategoria: klasy 4-8

IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, walory artystyczne, estetyka, samodzielność wykonania pracy.

 2. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem.

 3. Prace przechodzą na własność organizatora.

 4. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

 5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie autorskie prawa do pracy.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza w mediach i publikacjach.

 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 2. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

Nagrody:

 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 2. Termin i sposób wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz w lokalnych mediach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Oświadczenie osoby przekazującej prace na konkurs plastyczny „Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci i młodzieży”
zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Łukowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.
Dane autora pracy:
Imię i nazwisko, klasa, szkoła, miejscowość zamieszkania, telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Tytuł pracy:  ………………………………………………………………………………………………………………………….
Opiekun:
Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszkam lub szkoły, do której uczęszczam, a także informacji o wieku) przez Organizatora – Muzeum Regionalne w Łukowie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Oświadczam, że jestem autorem pracy, wobec czego przysługuje mi do zgłoszonej pracy ogół praw majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, przenoszę nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do pracy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej (https://muzeum.lukow.pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
…………………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis uczestnika lub opiekuna w przypadku osoby nieletniej)
w kratkę należy wpisać znak X, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę.
Powyższy dokument należy wypełnić, zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl lub dostarczyć osobiście do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19

Oświadczenie w wersji doc do pobrania:

oświadczenie – Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci