Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2018

przez | 15 listopada 2018

Regulamin konkursu

Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2018”

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Cel: Wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.

Zasady konkursu:

 1. Materiał i technika wykonania dowolna, jedynym ograniczeniem jest wysokość, która nie może przekroczyć 50 cm.

 2. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 3. Termin dostarczenia choinek lub ozdób upływa w dniu 14.12.2018 r.

 4. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (dołączony do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie.
 1. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

 1. Przystępując do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne z siedzibą w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 19, 21- 400 Łuków. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne ale konieczne aby wziąć udział w konkursie.

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie autorskie prawa do pracy.

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza.

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

 1. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.

 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 2. Termin wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz lokalnych mediach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.