„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2021”

przez | 5 listopada 2021

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu pt. „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2021”. Na prace czekamy do 14 grudnia br.   Poniżej prezentujemy regulamin konkursu oraz oświadczenie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu – Najpiękniejsza choinka i ozdoba choinkowa 2021

Oświadczenie – Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa

Regulamin konkursu

Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2021”

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Cel: Wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.

Zasady konkursu:

 1. Materiał i technika wykonania dowolna, jedynym ograniczeniem jest wysokość, która nie może przekroczyć 50 cm.
 2. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.
 3. Termin dostarczenia choinek lub ozdób upływa w dniu 14.12.2021 r. o godz. 15.30
 4. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (dołączony do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz na stronie internetowej muzeum www.muzeum.lukow.pl
 1. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem.
 1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i wystawy muzealnej zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. poz. 119.1 oraz z 2018 r. poz. 127.2).
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Łukowie z siedzibą w Łukowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 (21-400 Łuków), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Łukowski, pod numerem 1/99 posiadającym REGON: 710005120, posługującym się NIP: 825-10-25-987.
 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie autorskie prawa do pracy.
 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.
 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.
 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Termin wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz w lokalnych mediach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.