Regulamin ,,szkółki rzeźbiarskiej”

Regulamin warsztatów rzeźbiarskich zorganizowanych w ramach

„SZKÓŁKI RZEŹBIARSKIEJ” przez Muzeum Regionalne w Łukowie

oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział w Łukowie

1. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział w Łukowie

2. Miejsce i czas warsztatów:

Warsztaty odbywać się będą w pracowni rzeźbiarskiej działającej przy Muzeum Regionalnym w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21- 4000 Łuków.

W miesiącach: październik – grudzień 2018 r. (w piątki w godz. 16:00 17:00).

Szczegółowy termin warsztatów: 12.10.2018, 19.10.2018, 26.10.2018, 2.11.2018, 9.11.2018, 16.11.2018, 23.11.2018, 23.11.2018, 30.11.2018, 7.12.2018, 14.12.2018, 21.12.2018.

3. Celem warsztatów rzeźbiarskich zorganizowanych w ramach „szkółki rzeźbiarskiej” jest upowszechnianie wśród młodzieży tradycyjnej rzeźby ludowej, wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie ich umiejętności warsztatowych, poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych wykonywania rzeźby w drewnie, organizowanie przeglądu dorobku twórczego oraz upowszechnianie osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie przeglądów twórczości, konkursów i wystaw.

4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przekazanie w terminie do dnia 5 października 2018 r. do organizatora dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia.

5. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

6. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

7. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku 9 – 18 lat zamieszkałych na terenie Powiatu Łukowskiego.

8. Warsztaty obejmują naukę rzeźbienia w drewnie wraz z wykonaniem samodzielnie przynajmniej jednej pracy.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć, związane z pracą ostrymi narzędziami.

10. Organizator zapewnia niezbędne materiały do nauki rzeźbienia oraz drewno.

11. Ilość miejsc ograniczona.

12. Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny.

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania organizatorowi przynajmniej jednej pracy wykonanej podczas danego warsztatu tym samym zastrzega sobie prawa autorskie w celach niekomercyjnych.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do celów archiwalnych i promocyjnych wydarzenia.

15. Organizator zastrzegają sobie prawo wyłączności do interpretacji niniejszego regulaminu.

16. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

W WARSZTATACH RZEŹBIARSKICH

W RAMACH PROWADZONEJ

,,SZKÓŁKI RZEŹBIARSKIEJ”

Imię i nazwisko uczestnika

………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………..

Telefon

………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………                               ……………………………………………………………………..

              (miejscowość, data)                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)