Klauzula informacyjna dot. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM REGIONALNYM W ŁUKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Muzeum Regionalne w Łukowie z siedzibą

w Łukowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 (21-400 Łuków), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Łukowski, pod numerem 1/99 posiadającym REGON: 710005120, posługującym się NIP: 825-10-25-987. .

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: iod@starostwolukow.pl lub tel. 25 798 22 03 wew. 210.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) promocji działalności i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach;

e) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

f) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, gościom, zwiedzającym oraz  w celu ochrony mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO); 

g) wykonania ciążących na Muzeum Regionalnym w Łukowie obowiązków statutowych, dotyczących:

• gromadzenia zbiorów i dokumentowania obiektów kultury materialnej,

• inwentaryzowania, katalogowania i naukowego opracowania zgromadzonych zbiorów,

• udostępniania zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, w warunkach zapewniających
im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

• zabezpieczenia i konserwowania zbiorów,

• organizowania wystaw stałych i czasowych,

• użyczania muzealiów i przyjmowanie w depozyt zbiorów,

• prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, seminariów, kursów, wykładów, odczytów, oraz innych form działalności edukacyjnej w celu pogłębienia
i upowszechnienia myśli naukowej oraz wiedzy, w zakresie dyscyplin w nich reprezentowanych,

• prowadzenia badań naukowych w zakresie historii kulturowego dziedzictwa wsi,

• opracowywania, publikowania i upowszechniania katalogów zbiorów, przewodników, wystaw, wyników badań naukowych wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności,

• prowadzenia biblioteki oraz archiwum dokumentacji naukowej,

• przygotowywania opinii oraz udzielania informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności, osobom prawnym i fizycznym,

• zapewniania właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów
i zgromadzonych archiwaliów,

• współpracy z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.

 1. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

 1. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Muzeum Regionalnym,

 2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które
  w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 3. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Lubelskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe,

 4. Instytucje, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania. 

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Regionalnym
  w Łukowie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

 2. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej),

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe,

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a), 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych, tj.:

a) podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e), f), g) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów.

b) podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

c) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

 1. Muzeum Regionalne w Łukowie jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 2. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. w związku z usługą Newsletter Muzeum – przez okres trwania usługi;

 2. w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni;

 3. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy,
  a następnie zgodnie z prawem wynikającym z obowiązku przechowywania i archiwizacji;

 4. w związku z prowadzeniem rezerwacji przez okres 6 lat;

 5. w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych Muzeum – przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Monitoring wizyjny w Muzeum Regionalnym


Informujemy, iż na terenie Muzeum Regionalnego w Łukowie z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO”.

Wchodząc na teren obiektu Muzeum Regionalnego wyraża Pani/Pan zgodę
na przetwarzanie danych osobowych
.