Konkurs „Łukowskie muzeum i jego zbiory” z okazji jubileuszu 60 – lecia działalności Muzeum Regionalnego w Łukowie

przez | 12 maja 2020

 

 

Ze względu na zachowanie ostrożności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do obejrzenia naszych wystaw podczas wirtualnego zwiedzania http://zwiedzajlubelskie.pl/muzeum_regionalne_lukow, jak również do obejrzenia galerii zdjęć. Pozwoli to przypomnieć sobie różne chwile jakie przeżyliście Państwo razem z nami, podczas licznych lekcji muzealnych, warsztatów i innych imprez w ciągu ostatnich 60 lat.

Informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie poniżej. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz wydane w formie pocztówek. Zapraszamy serdecznie.

 

 

Regulamin konkursu „Łukowskie muzeum i jego zbiory”

 

W 2020 roku Muzeum Regionalne w Łukowie

obchodzi jubileusz 60 – lecia działalności.

Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie

pt. „Łukowskie muzeum i jego zbiory”.

 

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Cel: Uwiecznienie piękna i charakteru łukowskiego muzeum oraz popularyzacja jego historii i działalności z okazji jubileuszu 60 – lecia istnienia poprzez:

 1. Wykonanie pracy plastycznej ukazującej gmach łukowskiego muzeum, wystawy stałe i czasowe, pojedyncze eksponaty, imprezy plenerowe lub warsztaty. Ze względu na zachowanie ostrożności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do obejrzenia naszych wystaw podczas wirtualnego zwiedzania http://zwiedzajlubelskie.pl/muzeum_regionalne_lukow, jak również do obejrzenia galerii zdjęć. Pozwoli to przypomnieć sobie różne chwile jakie przeżyliście Państwo razem z nami, podczas licznych lekcji muzealnych, warsztatów i innych imprez w ciągu ostatnich 60 lat.

 2. Wykonanie zdjęcia gmachu muzeum w różnych porach dnia.

Zasady konkursu:

 1. Prace plastyczne – materiał, technika wykonania dowolna.

 2. Prace fotograficzne – amatorskie i profesjonalne.

 3. Kategorie:

Prace plastyczne:

 • dzieci w wieku przedszkolnym i edukacja wczesnoszkolna

 • klasy IV – VIII

 • szkoły średnie i dorośli

Prace fotograficzne:

 • dzieci i młodzież

 • dorośli

 1. Prace należy sfotografować lub zeskanować i przesłać na adres muzeum.lukow@interia.pl z dopiskiem „konkurs plastyczno – fotograficzny”.

 2. Termin dostarczenia 30.06.2020 r.

 3. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz – oświadczenie (dołączone do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na naszej stronie internetowej.

 4. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem.

 5. Najciekawsze prace zostaną wydrukowane w postaci pocztówek.

 6. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i wystawy muzealnej zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119.1 oraz z 2018 r. poz. 127.2).

 7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Łukowie z siedzibą w Łukowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 19.

 8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie autorskie prawa do pracy.

 9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

 11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 13. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.

 14. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. O sposobie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie.

 15. Wszystkie prace będą publikowane na naszej stronie internetowej oraz stronie Facebook naszego muzeum.

 

Oświadczenie osoby przekazującej prace plastyczne lub zdjęcia

na konkurs „Łukowskie muzeum i jego zbiory”

zorganizowany

przez Muzeum Regionalne w Łukowie oraz TPZŁ

w związku z jubileuszem 60 – lecia istnienia muzeum

Dane osoby przekazującej prace:

Imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………

Dane autora pracy:

Imię i nazwisko, wiek lub klasa, miejscowość zamieszkania autora pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………………

Kategoria: praca plastyczna/fotografia (podkreśl właściwą odpowiedź).

[  ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

[  ]  Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszkam lub szkoły, do której uczęszczam, a także informacji o wieku) przez Organizatora – Muzeum Regionalne w Łukowie.

[  ]  Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

[  ]  Oświadczam, że jestem autorem/właścicielem pracy, wobec czego przysługuje mi do zgłoszonej pracy ogół praw majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, przenoszę nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do pracy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

[  ]  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej (https://muzeum.lukow.pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

(data, czytelny podpis uczestnika lub opiekuna w przypadku osoby nieletniej)

 

[  ]   w kratkę należy wpisać znak X, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę.

Powyższy dokument należy wypełnić, zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl

Regulamin konkursu – Łukowskie muzeum i jego zbiory

Oświadczenie osoby przekazującej prace plastyczne lub zdjęcia na konkurs