Miejsca pamięci związane z powstaniem styczniowym na Ziemi Łukowskiej – konkurs fotograficzny.

przez | 20 stycznia 2023

Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym pt. ,, 'Miejsca pamięci związane z powstaniem styczniowym na Ziemi Łukowskiej” zorganizowany z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej”. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny ukazywać miejsca związane z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Łukowskiej i zostaną zaprezentowane w formie wystawy w gmach Muzeum. Wernisaż wystawy planowany jest na dzień 3 marca 2023 r. Otwarcie ekspozycji połączone będzie z wręczeniem pamiątkowych dyplomów i nagród. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin 

Konkurs fotograficzny „Miejsca pamięci związane z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Łukowskiej” zorganizowany z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej dofinansowany został ze środków Biura ,,Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego  „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.

ORGANIZATOR:

 1. Muzeum Regionalne w Łukowie

PARTNERZY:

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

CEL KONKURSU:

 1. Uczczenie 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

 2. Popularyzacja wydarzeń i miejsc pamięci związanych z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Łukowskiej.

ZASADY KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie fotografii ukazującej miejsca pamięci związane z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Łukowskiej.

 2. Format wydrukowanych prac 20×30 oraz pliki cyfrowe (przesłane na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl lub na płycie CD) . Zdjęcia powinny zawierać opis miejsca, wydarzenia i datę wykonania.

 3. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 1-3 szkoła podstawowa

II kategoria – klasy 4-8 szkoła podstawowa

III kategoria – szkoła ponadpodstawowa

 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć do budynku muzeum do dnia 24.02.2023 r.

 2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia.

 3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej https://muzeum.lukow.pl/ oraz w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 4. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania zdjęć w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach, na stronie FB i stronie internetowej muzeum.

 6. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w lutym 2023 r. w siedzibie muzeum.

 3. Data i godzina wernisażu wystawy pokonkursowej i wręczenia nagód zostanie podana na stronie internetowej oraz stronie Facebook muzeum.

NAGRODY:

 1. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″

 

Łuków, styczeń 2023 r.

Regulamin konkursu – miejsca pamięci

Oświadczenie – powstanie styczniowe

 

Dofinansowano ze środków Biura ,,Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego  „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.