Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Regionalnego w Łukowie


§ 1

Postanowienia ogólne


1. Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Regionalnego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków (zwanego dalej Muzeum) określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów oraz zwiedzania Muzeum.
2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających:
        2.1. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
        2.2. w niedziele w godzinach od 11.00 do 15.00.

3. Muzeum jest nieczynne w sobotę oraz w dni ustawowo wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Bożego Ciała, 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości, 25 i 26 grudzień – 1 i 2 dzień Świąt Bożego Narodzenia.
3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum są dostępne na stronie www.muzeum.lukow.pl oraz w gmachu Muzeum.
4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa wchodząca na zwiedzanie nie może liczyć więcej niż 30 osób.
5. Podstawą wejścia na teren muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
6. W każdą niedzielę wstęp do muzeum jest nieodpłatny.
7. W dni powszednie w godzinach pracy Muzeum przy większej grupie zwiedzających możliwe jest zwiedzanie z przewodnikiem.
8. Usługę zwiedzania z przewodnikiem  dla grup zorganizowanych należy zgłosić z wyprzedzeniem telefonicznie lub przy zakupie biletu.
9. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

  2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz innych muzeów państwowych i samorządowych – za okazaniem legitymacji służbowej;

  3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – za okazaniem legitymacji służbowej;

  4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – za okazaniem Karty Polaka;

  5. dzieciom do lat 7 – za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek (nie dotyczy zorganizowanych grup pow. 5 osób);

  6. asystentom osób z niepełnosprawnością;

  7. jednemu nauczycielowi lub opiekunowi grupy przedszkolnej lub szkolnej na każde 15 osób w grupie;

  8. weteranom wojennym i weteranom poszkodowanym – za okazaniem odpowiedniego dokumentu.

§ 2

Zasady zwiedzania Muzeum


1. Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest na 30 minut przed zamknięciem .

2. Korzystanie z szatni i toalety jest bezpłatne dla osób, które zakupiły bądź nabyły bilety wstępu do Muzeum.

3. Zwiedzający Muzeum zobowiązani są do pozostawienia w szatni: okryć wierzchnich, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych, nakryć głowy. Za rzeczy pozostawione na terenie muzeum dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
4. Zabrania się zwiedzającym wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
5. Zabrania się dotykania eksponatów znajdujących się w salach ekspozycyjnych.
6. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów z użyciem lampy błyskowej.
7. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów, napojów alkoholowych, palić wyrobów tytoniowych, a także wszelkich innych używek.
8. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do muzeum, za wyjątkiem psa przewodnika za okazaniem specjalnego dokumentu.

9. Na terenie Muzeum dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz wózków inwalidzkich.

10. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania  w miejscach publicznych.
11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi muzeum.
12. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje dyrektor muzeum w dni powszednie,
od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 14.00.

§ 3

Sprzedaż i rezerwacja biletów


1. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.
2. Zakupu biletów można dokonać w kasie Muzeum.
3. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.muzeum.lukow.pl oraz w kasie Muzeum.
4. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej www.muzeum.lukow.pl lub w gmachu Muzeum.
5. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
6. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN).
7. Potrzebę wystawienia rachunku sprzedaży należy zgłosić w momencie zakupu biletów w kasie lub telefonicznie.
8. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu telefonicznej rezerwacji terminu z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.(maksymalnie 30 osób).


§ 4

Ważność biletów i zwroty


1. Bilety wstępu upoważniają do jednorazowego zwiedzania Muzeum Regionalnego w Łukowie.
2. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
3. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wybrane wydarzenia, a także do odwołania wydarzenia. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.muzeum.lukow.pl  lub na Facebooku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach niezwłocznie po ich wystąpieniu. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za bilety lub usługi.
4. Reklamacje dotyczące spraw innych niż zwroty można składać w terminie 14 dni od momentu zakupu lub daty wydarzenia, na które dokonano zakupu biletów, osobiście lub listownie na adres Muzeum Regionalne w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków. Muzeum rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 5

Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji telefonicznej jest Muzeum Regionalne w Łukowie ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków.
2. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@starostwolukow.pl lub telefonicznie: 25 798 22 03 wew. 210
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników rezerwacji i sprzedaży, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
a) imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, kod pocztowy;
b) w przypadku rezerwacji i zakupu z rachunkiem sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, nazwa podmiotu gospodarczego, adres podmiotu (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość); NIP;
c) dane opcjonalne: numer telefonu.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
6. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
8. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
9. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 3.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 6

Postanowienia końcowe


1. Bilety zakupione w kasie Muzeum nie mogą być kopiowane lub przerabiane.
2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez kupującego.

3. Muzeum Regionalne w Łukowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu lub życiu osób przebywających na terenie Muzeum wynikające z niestosowania się do niniejszego regulaminu oraz obowiązujących zaleceń i aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, wydanych przez właściwe organy państwowe.

 

                                                                       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie

                                                                                                                                 / – /

                                                                                                                        Mariusz Burdach