„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa 2022” – konkurs plastyczny.

przez | 17 listopada 2022

Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji     cyklicznego konkursu pt. „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa     – 2022”.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej      z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu. Jedynym ograniczeniem dla wyobraźni uczestników konkursu jest wysokość choinki, która nie może przekroczyć 50 centymetrów. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie do 16 grudnia 2022 r. do godziny 15.30.
Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora. Ich autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu

Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2022”

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Cel: Wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.

Zasady konkursu:

 1. Materiał i technika wykonania dowolna. Maksymalna wysokość pracy – 50 cm.

 2. Prace należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 3. Termin dostarczenia choinek lub ozdób upływa w dniu 16.12.2022 r. o godz. 15.30

 4. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (dołączony do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz na stronie internetowej: www.muzeum.lukow.pl

 1. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem.

 1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i wystawy muzealnej zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. poz. 119.1 oraz z 2018 r. poz. 127.2).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Łukowie z siedzibą w Łukowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 (21-400 Łuków), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Łukowski, pod numerem 1/99 posiadającym REGON: 710005120, posługującym się NIP: 825-10-25-987.

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie autorskie prawa do pracy.

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.

 2. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 3. Termin wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz w lokalnych mediach.

 4. Odbiór prac w terminie 1 -14.02.2023 r. w siedzibie muzeum.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Oświadczenie osoby przekazującej prace

na konkurs „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa – 2022”

zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Łukowie i TPZŁ.

Dane autora pracy:

Imię i nazwisko, klasa, szkoła, miejscowość zamieszkania, telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Opiekun:   Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, adresu szkoły, numeru telefonu.

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszkam lub szkoły, do której uczęszczam, a także informacji o wieku) przez Organizatora – Muzeum Regionalne w Łukowie.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku zarejestrowanego podczas wręczenia nagród laureatom konkursu.

Oświadczam, że jestem autorem pracy, wobec czego przysługuje mi do zgłoszonej pracy ogół praw majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, przenoszę nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do pracy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej (http://muzeum.lukow.pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………………………………………….

(data, czytelny podpis uczestnika lub opiekuna w przypadku osoby nieletniej)

w kratkę należy wpisać znak X, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę.

Uwaga: Powyższy dokument należy wypełnić, zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl lub dostarczyć osobiście do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków

Do pobrania:

Regulamin konkursu Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa 2022

Oświadczenie – Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa 2022