Od dnia 18.05.2020 r. Muzeum Regionalne ponownie otwarte dla zwiedzających

przez | 13 maja 2020

 

Tymczasowy regulamin zwiedzania obowiązujący w okresie zagrożenia COVID 19 w Muzeum Regionalnym w Łukowie

Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu zwiedzania wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

 

 1. Muzeum dostępne jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym (tel. 25 798 27 16). W niedzielę placówka jest tymczasowo zamknięta.

 2. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maseczki ochronne zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja br. zdejmowanie lub zsuwanie maseczek skutkować będzie koniecznością opuszczenia muzeum. 

 3. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.

 4. Przy kasie, w sklepiku muzealnym i przy szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach minimum 1,5 m.

 5. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatni. Obecnie w szatni przy kasie należy pozostawić tylko większe bagaże.

 6. W muzeum może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób.

 7. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji. Dodatkowo prosimy o korzystanie z informacji i wskazówek opiekunów zbiorów.

 8. Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin).

 9. Uprzejmie prosimy o niedotykanie eksponatów, gablot, drzwi, klamek i urządzeń technicznych.

 10. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, warsztaty i zajęcia edukacyjne oraz oprowadzanie z przewodnikiem.

 11. Do odwołania zawiesza się korzystanie z biblioteki muzealnej.

 12. Ważne telefony:

      Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łukowie (25) 798 21 96

      Telefon alarmowy z tel. kom. 112

      Pogotowie Ratunkowe 999

      Straż Pożarna 998

      Policja 997

 

                                                                    

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u osób zwiedzających Muzeum Regionalne w Łukowie 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, wysoka temperatura osoba wykazująca takie objawy nie zostanie wpuszczona na teren obiektu muzeum. W tym przypadku zalecamy o jak najszybsze zgłoszenie się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem lub powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych pod numerem telefonu 112 albo 999.

 2. W przypadku wystąpienia u osoby zwiedzającej przebywającej wewnątrz muzeum niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie ona niezwłocznie odesłana transportem indywidualnym do domu, lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, odizolowana w osobnym pomieszczeniu gdzie będzie oczekiwała na taki transport. Zostanie również powiadomiona niezwłocznie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łukowie w celu zastosowania w muzeum niezbędnych instrukcji i poleceń.

 3. W miejscu, w którym poruszała się i przebywała osoba wykazująca objawy zakażenia koronawirusem, zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 4. Jeśli to możliwe zostanie ustalona lista pracowników oraz innych użytkowników muzeum obecnych w tym samym czasie w części obiektu, w której przebywała osoba wykazująca objawy zakażenia koronawirusem stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną.

 5. W szczególnych przypadkach w celu wdrożenia dodatkowych procedur rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.